**COVID-19 Health Mandate** Pangkalusugang Madato 10.1 – Ang Paglalakbay Internasyonal (Labas ng Bansa) at Interstate (Loob ng Alaska)

Play

** COVID-19 PANGKALUSUGANG MANDATO **

Inilabas: Marso 23, 2020

Ni: Gobernador Mike Dunleavy

Commissioner Adam Crum, Kagawaran ng Kalusugan at Panlipunan ng Alaska Doktora Anne Zink, Pinakamataas na Opisyal ng Pagamutang Estado nang Alaska

Upang maiwasan ang pagkalat ng sakit na koronavirus 2019 (COVID-19), ang Estado nang Alaska ay naglabas ng ikasampung mandato o kautusan sa kalusugan base o batay sa ilalim ng awtoridad ng Deklarasyong Pampublikong Pangkalusugang kalamidad na nilagdaan ni Gobernador Mike Dunleavy noong Marso 11, 2020.

Dahil sa tumataas na pag-aalala sa mga bagong kaso nang COVID-19 sa paligid ng Alaska,

Si Gobernador Dunleavy at ang Estado nang Alaska ay maglalabas ng mga sumusunod na mandato o kautusan na magkakabisa sa Marso 25, 2020 sa alas dose-uno nang umaga (12:01 am) at susuriin muli sa Abril 21, 2020.

Ang utos na ito ay inisyu o inilabas upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko nang mga Alaskan. Titignan ng Gobernador na magtatag ng mga pare-parehong mandato o kautusan sa buong estado upang mabawasan ang epekto nang COVID-19. Ang layunin ay upang sugpuin ang ugat at maiwasan ang pagkalat ng virus na ito.

Ang layunin ng utos na ito ay upang makontrol o mapigilan ang pagpunta dito sa Alaska mula sa labas ng mga lokalidad upang maiwasan ang pagkalat ng Virus dulot ng COVID-19.

 

Pangkalusugang Madato 10.1 – Ang Paglalakbay Internasyonal (Labas ng Bansa) at Interstate (Loob ng Alaska) – Utos para ihiwalay o ibukod ang sarili.

Pagkabisa sa alas dose-uno nang umaga (12:01 am), Marso 25, 2020:

Lahat ng taong darating sa Alaska, kahit pa residente, maging trabahador/manggagawa o bisita ay iniuutos na ihiwalay o ibukod ang sarili (self-quarantine) sa loob ng labing-apat na araw (14 days) at obserbahan o manmanan kung magkasakit. Pagdating ng mga residente at manggagawa na hihiwalay ay dapat na magtrabaho mula sa bahay maliban na lang kung may kadahilanang kritikal na imprastraktura (tignan ang Kalakip A).

Mahalaga ang Kritikal na imprastraktura upang mapanatiling ligtas ang Alaska at dahil dito ang lahat ng negosyo at empleyado nang kritikal na imprastraktura ay nararapat na mag-ingat na mabuti para maprotektahan ang mga tauhan at operasyon sa panahon ng pandemya. Kung ang inyong negosyo ay kasama sa nakasaad sa Kalakip A, at ang inyong manggagawa ay kailangang

pumunta dito sa Alaska, kailangan niyong magsumete nang plano o alingsunod na palatuntunan para mapanatili ang kritikal ma imprastraktura sa Departamento nang Komersyo, Komunidad at Pagbabagong Ekonomeya sa ikatlo nang hapon (3:00 pm) sa Marso 24.

Nakasaad kung paano niyo maiiwasan ang pagkalat o paglaganap ng COVID-19 at hindi magiging mapanganib sa buhay ng komunidad na inyong kinabibilangan, nang ibang nanunungkulan na bahagi nang imprastraktura o nang kapasidad ng kritikal na imprastraktura para gumana nang maayos.

Alinsunod sa deklarasyon ng Gobernador, ang Estado nang Alaska ditto ay nag-uutos sa mga sumusunod. Pagdating sa anumang pamayanan sa Alaska mula sa ibang estado o bansa, dapat mong:

 1. Magpatuloy ng direkta mula sa paliparan patungo sa iyong itinalagang lokasyon ng paghihiwalay sa sarili, na kung saan ay ang lokasyon na kilala at pinagtibay mo sa ipinag- uutos ng Estado nang Alaska na Porma nang Pahayag Paglalakbay (Kalakpip).
  1. Kung ikaw ay residente, ang itatalagang lugar para ka ihiwalay ay sa lugar kung saan ka residente o
  2. Kung ikaw ay bisita o manggagawa, ang itinalagang lokasyon para sa’yo ay ang kuwarto sa hotel o
 2. Manatili sa itinalagang lokasyon kung saan ka ihiniwalay sa loob ng labing-apat na araw (14 days), o sa loob ng pananatili mo dito sa Alaska, alinman ang mas
  1. Maaari kang umalis sa itinakdang lokasyon kung sa kadahilanang medical o emergency.
  2. Huwag bibisita o pupunta sa pampublikong lugar; gaya nang palanguyan, lugar ng pagpupulong, lugar ng ehersisyo, o
  3. Huwag hayaang makapasok ang bisita sa itinakdang lugar kung saan ka ihihiwalay maliban ang isang doctor, pangkalusugang kawani o ang isang taong binigyan ng awtoridad ng nakatataas na
  4. Sumunod sa lahat ng patakaran at alinsunod patungkol sa paghihiwalay na itinalaga nang hotel o ang paupahang
  5. Kung kayo ay kailangang humiwalay at may mga kasama kayo sa inyong tinitirhan, sa kuwarto o inuupahang lugar kinakailangang sundin ang mga alituntunin sa pagdistansiya sa

Ang utos na ito ay pumipigil sa anumang paghihigpit sa paglalakbay ng lokal na pamahalaan.

Ang paglabag sa kautusang ito ay may kaakibat na kaparusahang multa hanggang $25,000 o pagkakakulong ng hindi lalampas sa isang taon o parehong alinsunod sa batas ng Alaska

12.55.035 at batas 12.55.135

Awtoridad : AS 26.23.020(g)(7)

Para sa mga panibagong impomasyon para sa COVID-19, bisitahin ang coronavirus.alaska.gov

Estado nang Alaska COVID-19 Mandato 010

 • SOA 03232020 pdf
 • SOA 03232020 pdf
 • SOA 03232020 pdf

Check Also

Alaska Fisheries Report 07 December 2023

This week on the Alaska Fisheries Report with Terry Haines: The take of killer whales …

%d bloggers like this: