ESC COVID-19 Update – Numero 3 — Tagalog Pagsasalin

Play

** INILABAS NA BALITA **

Organisasyong  Serbisyong Pang-Emerhensya nang Kodiak 

Para sa pang-agarang paglalathala – Marso 24, 2020

ESC COVID-19 Update – Numero 3

Kodiak, Alaska-ngayong Marso 24, 2020, wala pang kompirmadong kaso nang COVID-19 dito sa Kodiak.

  • Nong Lunes, Marso 23, 2020, ang Konseho nang Serbisyong Pang-Emerhensya ay naglabas ng isang proklamasyon na “hunker down” na epektibo sa ika alas diez ng gabi (10:00 pm) noong Martes, Marso 24, 2020.  Sa pamamagitan ng pagkasunod-sunod na pagpapahayag na ito, ang mga residente nang Kodiak ay kinakailangang manatili sa kanilang mga tahanan, maliban sa isang mahalaga o importanteng trabaho gaya nang nakasaad sa proklamasyon.  Kung ang isang negosyo ay wala sa listahan, maaaring humingi nang isang opinyon mula sa Direktor ng pang-emerhensiya para maitala na ang kanilang negosyo ay isang mahalaga para sa ikabubuhay.  Maaari kayong mag-email sa pio@city.Kodiak.ak.us.
  • Nong Lunes, Marso 23, 2020, Goberndor Dunleavy ay naglabas o nagpahayag ng dalawang bagong pang-kalusugang mandato tungkol sa paglalakbay at ang sapilitang paghihiwalay/pagbubukod ng sarili sa karamihan (self-quarantine), ang pansariling pag-aalaga at ang pang-kalahatang pagtitipon. Ang mandatong ito ay matatagpuan sa www.coronavirus.alaska.gov.
  • Ang pangkat ng sumusuporta sa komunidad ng Kodiak ay susuporta sa mga residente na maisaayos ang lahat ng may pangangailangan sa komunidad, kasama ang pagkuha sa mga gamot na ine-resita, groserya, paghahatid at iba pa. Kung hihingi nang tulong o magboluntaryo sa suportang ito, mangyari lamang na tawagan ang numerong 1-888-490-7907 o bisitahin ang www.kodiakcommunity.com.
  • Ang exemption card para sa mga matatanda ay maaaring gamitin maliban sa nakapangalan nito at pinapahintulutan hanggang sa pagbabago ng abiso. Ang mga pansamantalang kapalit o representatibo sa pamimili ay maaaring gamitin ang exemption card na ito bastat may kalakip na liham mula sa may-ari nang tax exempt card.
  • Ang fax machine ay inihanda para magamit ng publiko sa may harapan ng Kodiak Job Center, na nasa 211 Mission Rd., nakabukas ito mula Lunes hanggang Viernes, alas otso nang umaga (8:00am) hanggang alas kuwatro nang hapon (4:00pm).

 

  • Sa pagsusumikap na maisaayos ang pakikipag-ugnayan o pakikipag-komunikasyon sa publiko ang Kodiak EOC ay bumuo nang sariling Facebook page. Mangyare lamang po na sundan ang Sentro nang merhensya Operasyon ng Kodiak (Kodiak Emergency Operations Center) sa Facebook para sa pangkasalukuyang estado at impormasyon.
  • Kung kayo ay maysakit, manatili sa inyong tahanan, TAWAGAN ang inyong doktor at sumunod sa kanilang tagubilin. Kung wala kayong regular na doktor maaari kayong tumawag sa Mill Bay Health Center (486-7300) o sa Kodiak Community Health Center (481-500).
  • Sa anumang katanungan ay maaari kayong direktang tumawag sa 486-8970 sa EOC Joint Information Center.

 

 

WAKAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

The Long Haul – Wednesday, April 20, 2022

Hosts Mike Wall and Lynn Walker talk with guests Mike Murray of Safeway and Dan …

%d bloggers like this: